Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2013

Podsumowanie

Forma w jakiej organizujemy nasze życie w każdym wymiarze: prywatnym, publicznym, gospodarczym, politycznym czy dowolnym innym jest funkcją tego w jaki sposób się komunikujemy. Za sprawą sieci w komunikacji pojawiły się trzy nowe płaszczyzny: multimedia, interaktywność oraz dostępność, które wprowadzają do niej nową jakość. Internet jako środek przekazu stwarza zatem nową podstawę dla struktury naszego społeczeństwa. Jesteśmy świadkami zmieniających się pod jego wpływem instytucji życia społecznego. Niewątpliwie ci, którzy wyznaczą standardy korzystania z nowych mechanizmów, będą jednocześnie twórcami, a zatem i beneficjentami nowej struktury społeczeństwa.

Omawiane procesy mają wpływ na politykę. Powstaję niezagospodarowana dotychczas przestrzeń, której stopniowe wypełnianie wyłania nowe odmienne od dotychczasowych formy aktywności politycznej, zarówno po stronie wyborców jak i wybieranych. Internet w najbliższym czasie przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami. Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

Polska od 1991 roku kiedy nastąpiło zniesienie blokady na łączność internetową z Polską po stronie USA stała się w pełni członkiem globalnej sieci. Od tego czasu zauważamy bujny rozwój tego medium w naszym kraju. Biznes który z powodzeniem wykorzystuję to narzędzie zarówno do organizowania własnej pracy jak i kontaktu z konsumentami wyznaczył szlak którym powinna podążyć polityka.

Badania dowodzą, że elektorat, do którego można dotrzeć za pomocą sieci, to w większości ludzie młodzi, wykształceni, zamieszkujący w miastach. Internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Zatem każda licząca się siła polityczna, powinna starać się zaistnieć w sieci.

Istnieje szereg mechanizmów, form aktywności służących komunikacji z wyborcami, integrowaniu ich oraz badaniu ich aktywności. Część z nich została w tej pracy opisana. Wskazałem idee mechanizmów, sposób ich funkcjonowania i konkretne przykłady posłużenia się nimi. Tego, że Internet jest skuteczny jako narzędzie polityczne dowiodła, zakończona sukcesem, kampania Baracka Obamy.

W Polsce najbardziej popularną partią wśród internautów jest Platforma Obywatelska. Niestety, po przeanalizowaniu jej strony internetowej nie można o tej partii powiedzieć, że należycie wykorzystuje swoją popularność. Większość możliwych form aktywności w ogóle nie została przez partie podjęta, a istniejące rozwiązania są fasadowe. Istnieją w naszym kraju jednostkowe przykłady poprawnego wykorzystania internetu jako narzędzia politycznego, takie jak kampanie posłów Rafała Trzaskowskiego, czy Michała Jarosa, niemniej w skali makro PO (rozumianej jako wykorzystanie internetu na stronie głównej) nie wykorzystuje sieci w należyty sposób.

June 26 2012

10strona
10strona
4410 4f0c
Reposted fromlupinzygzak lupinzygzak viadianazet dianazet
10strona
http://e.asset.soup.io/asset/2937/7182_40b0.jpeg
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28497/tsunami_1.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/28498/tsunami5.jpeg

"Tsunami" from the clouds.
Panama City, Florida.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaKik4s Kik4s
10strona
10strona
1012 78a5
Reposted fromdranger dranger viadianazet dianazet

June 22 2012

10strona
6321 0e45
Reposted fromkjuik kjuik viaKik4s Kik4s
10strona
9770 8a2b
Reposted fromsohryu sohryu viaKik4s Kik4s
10strona
Reposted fromMordulec Mordulec viadianazet dianazet

June 15 2012

10strona
5747 dfab
Reposted fromparanoiac paranoiac viadianazet dianazet

June 11 2012

10strona
Firefox vs Google Chrome
Reposted frompsychob psychob viaKik4s Kik4s
10strona
8174 0da7 500
Boobs
10strona
2305 1413 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viadianazet dianazet
10strona
10strona
10strona
6498 d4da
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viadianazet dianazet
10strona
Reposted fromwhim whim viadianazet dianazet
10strona
9582 db76 500
mecz
Reposted fromourgon ourgon viaKik4s Kik4s
10strona
3136 6d00
Reposted fromsiara siara viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl