Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2013

Podsumowanie

Forma w jakiej organizujemy nasze życie w każdym wymiarze: prywatnym, publicznym, gospodarczym, politycznym czy dowolnym innym jest funkcją tego w jaki sposób się komunikujemy. Za sprawą sieci w komunikacji pojawiły się trzy nowe płaszczyzny: multimedia, interaktywność oraz dostępność, które wprowadzają do niej nową jakość. Internet jako środek przekazu stwarza zatem nową podstawę dla struktury naszego społeczeństwa. Jesteśmy świadkami zmieniających się pod jego wpływem instytucji życia społecznego. Niewątpliwie ci, którzy wyznaczą standardy korzystania z nowych mechanizmów, będą jednocześnie twórcami, a zatem i beneficjentami nowej struktury społeczeństwa.

Omawiane procesy mają wpływ na politykę. Powstaję niezagospodarowana dotychczas przestrzeń, której stopniowe wypełnianie wyłania nowe odmienne od dotychczasowych formy aktywności politycznej, zarówno po stronie wyborców jak i wybieranych. Internet w najbliższym czasie przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami. Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

Polska od 1991 roku kiedy nastąpiło zniesienie blokady na łączność internetową z Polską po stronie USA stała się w pełni członkiem globalnej sieci. Od tego czasu zauważamy bujny rozwój tego medium w naszym kraju. Biznes który z powodzeniem wykorzystuję to narzędzie zarówno do organizowania własnej pracy jak i kontaktu z konsumentami wyznaczył szlak którym powinna podążyć polityka.

Badania dowodzą, że elektorat, do którego można dotrzeć za pomocą sieci, to w większości ludzie młodzi, wykształceni, zamieszkujący w miastach. Internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Zatem każda licząca się siła polityczna, powinna starać się zaistnieć w sieci.

Istnieje szereg mechanizmów, form aktywności służących komunikacji z wyborcami, integrowaniu ich oraz badaniu ich aktywności. Część z nich została w tej pracy opisana. Wskazałem idee mechanizmów, sposób ich funkcjonowania i konkretne przykłady posłużenia się nimi. Tego, że Internet jest skuteczny jako narzędzie polityczne dowiodła, zakończona sukcesem, kampania Baracka Obamy.

W Polsce najbardziej popularną partią wśród internautów jest Platforma Obywatelska. Niestety, po przeanalizowaniu jej strony internetowej nie można o tej partii powiedzieć, że należycie wykorzystuje swoją popularność. Większość możliwych form aktywności w ogóle nie została przez partie podjęta, a istniejące rozwiązania są fasadowe. Istnieją w naszym kraju jednostkowe przykłady poprawnego wykorzystania internetu jako narzędzia politycznego, takie jak kampanie posłów Rafała Trzaskowskiego, czy Michała Jarosa, niemniej w skali makro PO (rozumianej jako wykorzystanie internetu na stronie głównej) nie wykorzystuje sieci w należyty sposób.

December 14 2010

Znaczenie internetu dla polityki c.d.

Wojciech Cwalina piszę, że zainteresowanie marketingowców Internetem wynika z pogłębiającego się spadku uczestnictwa w wyborach. Internet jest świetnym narzędziem mobilizacji własnego elektoratu i jak wykazują badania, które będą analizowane w dalszej części pracy, internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Kolejnym powodem jest pojawienie się nowego, odmiennego od dotychczasowych, pokolenia wyborców, tak zwanej generacji Y. Zalicza się do niej ludzi urodzonych po 1980 roku, którzy zostali wychowani w dobie mass mediów i uodpornili się na ich siłę perswazyjną. Są bardziej świadomi świata, w którym żyją. Jest to grupa ludzi najintensywniej korzystająca z internetu, i to on stanowi najskuteczniejszą drogę dotarcia do nich1. Ponadto stale wzrasta ilość osób korzystających z internetu, niedaleką przyszłością jest stan w którym każdy obywatel będzie w sieci. Rynek usług konsumpcyjnych, internetowych rozrasta się i przynosi olbrzymie dochody.

Internet sprawdził się w biznesie zwielokrotniając zyski wielu firm. Metody, które sprawdzają się w marketingu produktów zwykle bywają skuteczne również w marketingu politycznym. Techniczny aspekt funkcjonowania sieci pozwalający na łatwiejsze, tańsze i szybsze przekazywanie informacji, niezależnie od barier geograficznych, niewątpliwie skraca drogę pojedynczego użytkownika z zacisza domowego do aktywności publicznej. W tym kontekście można uznać, że Internet ma niewątpliwie znaczący potencjał w sferze mobilizacji i zdecydowanie obniża koszty partycypacji w życiu publicznym.2

Przyszłość Internetu w dziedzinie marketingu politycznego najpełniej wyraził E. Sherman Uważa, że:

 • Bazy danych zostaną wykorzystane do tworzenia segmentacji wyborców, dzięki czemu będzie można skutecznie pozycjonować „produkty wyborcze”
 • Politycy będą budować związki z wyborcami poprzez spersonalizowaną i interaktywną komunikację.
 • Pojawią się coraz bardziej wyspecjalizowane strony www oferujące aktualne i szczegółowe informacje polityczne.
 • Wiadomości promocyjne będą wysyłane przez precyzyjne i zindywidualizowane nośniki takie jak np. mail.
 • Dużo powszechniejsze staną się interaktywne dialogi pomiędzy politykami a obywatelami.
 • Pojawią się nowoczesne sondaże przedwyborcze online3

Doktor Ewa Pietrzyk Zieniewicz wskazuje na Internet jako sposób budowy wspólnoty pomiędzy partią, a jej zwolennikami. Narzędzie to umożliwia permanentną kampanię objaśniającą postępowanie partii i poszczególnych polityków, co mogłoby pogłębić ich więź z wyborcami. Pozwala funkcjonować politykom w okresie między kampanijnym, kontynuować personalny kontakt bez ponoszenia ogromnych kosztów. Sieć umożliwia budowę kontaktów poziomych pomiędzy samymi zwolennikami danej partii, co dotychczas było bardzo utrudnione4.

Internet otwiera przed politykami ogromny materiał do analiz badawczych, zarówno jakościowy jak i ilościowy. Sieć rejestruje każdą aktywność osób w niej uczestniczących. Uzyskane w ten sposób dane będą najtańszym, a jednocześnie najdokładniejszym materiałem, jaki polityk może uzyskać. Nie są one jeszcze w pełni reprezentatywne, ponieważ nie całe społeczeństwo uczestniczy w sieci. Sytuacja ta jednak zmieni się w najbliższej przyszłości

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 200, str 409

2Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice 2006, str 273

3E. Sherman, E. Direct Marketing: How does it work for polical campagigns? w B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing,.. Thousand Oaks, CA: Sage 1999; str.. .379,

4E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U, Warszawa, 2004, str. 26 -29

December 01 2010

Jakie znaczenie Internet ma dla polityki?

Marketing polityczny jest zestawem technik wykorzystywanych do wytworzenia odpowiedniego wizerunku kandydata bądź ugrupowania politycznego aby uzyskać jak największą liczbę głosów wyborców, przy jak najmniejszych nakładach finansowych.1 Jest zatem to forma komunikacji perswazyjnej z wyborcami. Wyróżnić można 5 podmiotów do których będziemy się zwracać2:

 • Wyborców, czyli ci od których zależy nasz wynik w wyborach.
 • Grupy interesów, aktywiści i zorganizowani wyborcy. Dostarczają oni głosów i środków finansów potrzebnych na prowadzenie kampanii. ( Są to np. związki zawodowe, ruchy obywatelskie, organizacje biznesowe)
 • Media, które sprawiają, że kandydat zaistnieje w opinii publicznej, bądź nie.
 • Organizacje partyjne, które wybierają kandydatów oraz stanowią zaplecze organizacyjne kampanii.
 • Darczyńców – osoby, bądź organizacje wspierające finansowo kampanie.

Internet pozwala nam na zorganizowane porozumiewanie się z każdą z powyżej wymienionych grup, czyli jest narzędziem idealnie pasującym do zadań marketingu politycznego. Dzięki jego wyjątkowym cechom, które już analizowaliśmy, przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami.3 Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 2001 str 407

2P. Kotler & N. Kotler, Political marketingL Generating effective candidates, campaings, and causes, (w:) B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing, (3-18). Thousand Oaks, CA: Sage 1999.

3Przemysław Gdula, “Internet w stosunkach między władzą a obywatelami” (w:) Media i władza pod red. P. Źuk, Scholar; Warszawa, 2006, str 281.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl