Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2010

Multimedia

Internet jest medium uniwersalnym. Integracja w jeden system tekstu, obrazów i dźwięków, oddziałujących z rozmaitych punktów, w wybranym czasie, w globalnej sieci, w warunkach otwartego i łatwego dostępu zasadniczo zmienia charakter komunikacji M. Castells stwierdza, że przez ostatnie kilkaset lat żyliśmy w kulturze tekstu. Powrotne zaangażowanie zmysłów wzroku i słuchu w informację nadaje jej nową jakość. W naszej komunikacji używamy ponownie obu półkul. Tekst intelektualizował przekaz, czynił go refleksyjnym. Odbieranie informacji za pomocą wielu zmysłów sprzyja traktowaniu jej w kategoriach rozrywki. Multimedia podnoszą jakość informacji, czyniąc ją pełniejszą, ale jednocześnie łatwiejszą i przyjemniejszą w odbiorze. Kumulacja wszystkich mediów w komputerze umożliwia przeniesienie do Internetu dotychczasowych metod wywierania wpływu na odbiorców, a co więcej, połączenie tych wszystkich metod w jednym 0 miejscu, pozbawionym ograniczeń czasu i przestrzeni, tworzy zupełnie nowe nieznane dotąd możliwości perswazji.

Manuel Castells, Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003, str: 336

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl