Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2010

Jakie znaczenie Internet ma dla polityki?

Marketing polityczny jest zestawem technik wykorzystywanych do wytworzenia odpowiedniego wizerunku kandydata bądź ugrupowania politycznego aby uzyskać jak największą liczbę głosów wyborców, przy jak najmniejszych nakładach finansowych.1 Jest zatem to forma komunikacji perswazyjnej z wyborcami. Wyróżnić można 5 podmiotów do których będziemy się zwracać2:

  • Wyborców, czyli ci od których zależy nasz wynik w wyborach.
  • Grupy interesów, aktywiści i zorganizowani wyborcy. Dostarczają oni głosów i środków finansów potrzebnych na prowadzenie kampanii. ( Są to np. związki zawodowe, ruchy obywatelskie, organizacje biznesowe)
  • Media, które sprawiają, że kandydat zaistnieje w opinii publicznej, bądź nie.
  • Organizacje partyjne, które wybierają kandydatów oraz stanowią zaplecze organizacyjne kampanii.
  • Darczyńców – osoby, bądź organizacje wspierające finansowo kampanie.

Internet pozwala nam na zorganizowane porozumiewanie się z każdą z powyżej wymienionych grup, czyli jest narzędziem idealnie pasującym do zadań marketingu politycznego. Dzięki jego wyjątkowym cechom, które już analizowaliśmy, przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami.3 Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 2001 str 407

2P. Kotler & N. Kotler, Political marketingL Generating effective candidates, campaings, and causes, (w:) B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing, (3-18). Thousand Oaks, CA: Sage 1999.

3Przemysław Gdula, “Internet w stosunkach między władzą a obywatelami” (w:) Media i władza pod red. P. Źuk, Scholar; Warszawa, 2006, str 281.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl