Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2011

Forum, chat

Najpowszechniejszym ( w Stanach Zjednoczonych i w Polsce) rodzajem interaktywności proponowanym powszechnie na stronach Web kandydatów jest tzw. interakcja społeczna pomiędzy użytkownikami sieci. Polega ona na prowadzeniu forum dyskusyjnego czy rozmównic (chat roms) Pozwala to na swobodną wymianę zdań i opinii (często kontrolowanych przez webmastera kampanii), umożliwiając tworzenie społeczności internautów, skupionych wokół danego kandydata.

Forum można wykorzystać na dwa sposoby. Do organizacji pracy sztabu i partii oraz do komunikacji z wyborcami. Biznes bardzo szybko zaimplementował narzędzia forum w postaci grup dyskusyjnych oraz chat, pod postacią komunikatorów internetowych. Partie polityczne powinny skorzystać z tych doświadczeń i poprawić swoją wewnętrzną komunikację. Przemawiają za tym – mniejsze koszty, większa dostępność informacji oraz automatyczna archiwizacja aktywności uczestników dialogu. Forum to nic innego jak zwykła rozmowa, tyle tylko, że dostępna dla wszystkich tych, dla których tak zadecydujemy i z automatycznie tworzącym się stenogramem. Dzięki temu informacja zostaje skumulowana w jednym miejscu i może być uruchomiona w dowolnej chwili z dowolnego miejsca, czyli jest to informacja wzbogacona o wszystkie zalety sieci o których pisałem.

W kontekście dialogu z wyborcami, forum również stwarza wiele możliwości. Pozwala odnosić się do aktualnych wydarzeń i bardziej uniwersalnych problemów politycznych, ale wymaga także przyjmowania na siebie stale odpowiedzialność za prezentowane treści. Aktywność na forum internetowym można potraktować jako aktywność na forum naszej strony, niemniej to przynajmniej początkowo będzie mało skuteczne. Najpierw należy zachęcić internautów do dyskusji. Dlatego za dużo cenniejszą należy uznać aktywność na forach internetowych, znajdujących się poza naszą stroną. Jeśli potraktujemy internet jako agorę, na której możemy uczestniczyć w dyskusji obywateli, to zadaniem polityka będzie poszukiwanie w sieci takich dyskusji, włączanie się w nie i próba przechwycenia tej aktywności na forum znajdującym się na naszej stronie www. Dzięki temu polityk mógłby za pośrednictwem sieci powrócić znów między ludzi, przyjrzeć się ich sprawom i zostać ich reprezentantem.

Chat w dzisiejszych realiach trąci już trochę myszką. Sieć została zdominowana przez komunikatory, wypełniające tą samą funkcje, pozwalając jednak na ograniczenie naszego komunikowania jedynie do osób, które świadomie wybierzemy. Nie poświęcę w tej pracy więcej miejsca na analizowanie chatu, warto jednak zwrócić uwagę na nowy wynalazek, który jest ideą chatu inspirowany – mikro bloging.

Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 2001 str 430-431

E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U. Warszawa, 2004, str. 29

December 01 2010

Jakie znaczenie Internet ma dla polityki?

Marketing polityczny jest zestawem technik wykorzystywanych do wytworzenia odpowiedniego wizerunku kandydata bądź ugrupowania politycznego aby uzyskać jak największą liczbę głosów wyborców, przy jak najmniejszych nakładach finansowych.1 Jest zatem to forma komunikacji perswazyjnej z wyborcami. Wyróżnić można 5 podmiotów do których będziemy się zwracać2:

  • Wyborców, czyli ci od których zależy nasz wynik w wyborach.
  • Grupy interesów, aktywiści i zorganizowani wyborcy. Dostarczają oni głosów i środków finansów potrzebnych na prowadzenie kampanii. ( Są to np. związki zawodowe, ruchy obywatelskie, organizacje biznesowe)
  • Media, które sprawiają, że kandydat zaistnieje w opinii publicznej, bądź nie.
  • Organizacje partyjne, które wybierają kandydatów oraz stanowią zaplecze organizacyjne kampanii.
  • Darczyńców – osoby, bądź organizacje wspierające finansowo kampanie.

Internet pozwala nam na zorganizowane porozumiewanie się z każdą z powyżej wymienionych grup, czyli jest narzędziem idealnie pasującym do zadań marketingu politycznego. Dzięki jego wyjątkowym cechom, które już analizowaliśmy, przyczyni się do zwiększenia efektywności i spadku kosztów kampanii wyborczych. Z jednej strony jest znakomitym sposobem przekazywania, gromadzenia, zasięgania informacji, z drugiej zaś świetnie służy różnego rodzaju zadaniom związanym z komunikacją między ludźmi, grupami, instytucjami.3 Służy nie tylko komunikowaniu na zewnątrz ale bardzo ułatwia pracę organizacji, jaką jest sztab wyborczy.

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 2001 str 407

2P. Kotler & N. Kotler, Political marketingL Generating effective candidates, campaings, and causes, (w:) B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing, (3-18). Thousand Oaks, CA: Sage 1999.

3Przemysław Gdula, “Internet w stosunkach między władzą a obywatelami” (w:) Media i władza pod red. P. Źuk, Scholar; Warszawa, 2006, str 281.

November 14 2010

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl