Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2011

Strona www.

Niemal wszyscy przytaczani autorzy wskazują na ignorancję partii politycznych wobec kwestii budowy i wykorzystania strony www. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz pisze:

Niestety przeglądając strony internetowe polskich partii politycznych zauważymy, że na ogół publikują dokumenty te same (lub prawie takie same) co w ulotkach, drukach partyjnych lub sprawozdaniach z konferencji. Oczywiście, zmuszenie internauty do przeczytania tego wszystkiego graniczyłoby z cudem”1

Jeżeli obecność w Internecie ma być istotnym elementem kształtowania wizerunku polityka, to umieszczanie w sieci stron nieprofesjonalnych jest typowym działaniem przeciw i psuje wizerunek znacznie bardziej niż nieobecność w sieci2.

Zarzut ten nie dotyczy jedynie polskich partii politycznych. Analizując dane z amerykańskich wyborów z 2000 roku, możemy odnaleźć podobny brak zrozumienia istoty funkcji strony www.

Zawartość witryn wyborczych kandydatów do amerykańskiego Kongresu w kampanii wyborczej w roku 20003. Rodzaj informacji/serwisu

Liczba witryn (w %)

Biografia kandydata

89

Stanowisko wobec kluczowych kwestii programowych

75

Wzmianka na temat konkurenta do mandatu

16

Zestawienie poglądów kandydata i konkurenta

12

Archiwum wystąpień kandydata

13

Opinie prasowe o kandydacie

52

Możliwość wpisania się na listę wolontariuszy

68

Możliwość wpisania się na elektroniczną listę korespondencyjną

44

Moderowana lista dyskusyjna

3

Możliwość finansowego wsparcia kampanii

60

Lista osób, które wsparły finansowo kampanię

3

Dane te potwierdzają brak zrozumienia czym jest strona www przez polityków i ich sztaby. Wykorzystanie sieci do dialogu z wyborcami pod postacią forum wystąpiło jedynie na 3% wszystkich analizowanych serwisów. Oczywiście wykaz ten nie koresponduje ze współczesnym stanem internetu, który ewoluował od 2000 roku, stwarzając technologie znacznie bardziej zaawansowane od analizowanych powyżej. Dowodzi jednak powolnego wkraczania partii politycznych w strefę nowego medium. O ile analizowana lista narzędzi stanowi dzisiaj standard na stronach politycznych, to można założyć, że nowo powstałe technologie, wypracowane w ramach sieci, nadal nie są dostatecznie eksploatowane.

Jak zatem dobrze zbudować to najbardziej popularne narzędzie marketingu politycznego online? Strona www jest to „zbiór informacji rozmieszczonych na serwerach internetowych, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki lub poprzez łącza hipertekstowe4

Strony www są środkiem budowania image’u polityka lub partii5. E .Klinenberg i A. Perrin uważają, że skuteczność oddziaływania stron www powinno się analizować na podstawie sześciu kryteriów:

  • organizacja, gromadzenie wolontariuszy, sposób zbierania funduszy na kampanie
  • treść przekazu politycznego i jej charakter edukacyjny
  • budowanie wspólnoty
  • cyber-celebracje
  • połączenia – linki
  • interaktywność6

1 E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U. Warszawa, 2004, str. 29

2Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice, 2006, str 286

3Tabela 5, Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice 2006 str 285

4J. C Levison, C Rubin; Marketing partyzancki on-line… dz. cyt. s. 362.

5G. Schweiger, M Adami; The nonverbal image of politcians and political parties; (w:) Bruce I. Newman (ed.)’ Handbook of political marketing’ Thousand Oaks; CA: Sage 1999 , str 347 – 364.

6E. Klinenbreg, A Perrin, Symbolic politics {w:) the information age : The 1996 presidential caampaigns on the web. URL: http://www.ksg.harvard.edu/visions/kamarck.html

November 14 2010

October 21 2010

Nowa jakość komunikacji.

Na nową jakość komunikacji składają się trzy elementy:

  • multimedia
  • interaktywność
  • dostępność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl