Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2010

Znaczenie internetu dla polityki c.d.

Wojciech Cwalina piszę, że zainteresowanie marketingowców Internetem wynika z pogłębiającego się spadku uczestnictwa w wyborach. Internet jest świetnym narzędziem mobilizacji własnego elektoratu i jak wykazują badania, które będą analizowane w dalszej części pracy, internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Kolejnym powodem jest pojawienie się nowego, odmiennego od dotychczasowych, pokolenia wyborców, tak zwanej generacji Y. Zalicza się do niej ludzi urodzonych po 1980 roku, którzy zostali wychowani w dobie mass mediów i uodpornili się na ich siłę perswazyjną. Są bardziej świadomi świata, w którym żyją. Jest to grupa ludzi najintensywniej korzystająca z internetu, i to on stanowi najskuteczniejszą drogę dotarcia do nich1. Ponadto stale wzrasta ilość osób korzystających z internetu, niedaleką przyszłością jest stan w którym każdy obywatel będzie w sieci. Rynek usług konsumpcyjnych, internetowych rozrasta się i przynosi olbrzymie dochody.

Internet sprawdził się w biznesie zwielokrotniając zyski wielu firm. Metody, które sprawdzają się w marketingu produktów zwykle bywają skuteczne również w marketingu politycznym. Techniczny aspekt funkcjonowania sieci pozwalający na łatwiejsze, tańsze i szybsze przekazywanie informacji, niezależnie od barier geograficznych, niewątpliwie skraca drogę pojedynczego użytkownika z zacisza domowego do aktywności publicznej. W tym kontekście można uznać, że Internet ma niewątpliwie znaczący potencjał w sferze mobilizacji i zdecydowanie obniża koszty partycypacji w życiu publicznym.2

Przyszłość Internetu w dziedzinie marketingu politycznego najpełniej wyraził E. Sherman Uważa, że:

  • Bazy danych zostaną wykorzystane do tworzenia segmentacji wyborców, dzięki czemu będzie można skutecznie pozycjonować „produkty wyborcze”
  • Politycy będą budować związki z wyborcami poprzez spersonalizowaną i interaktywną komunikację.
  • Pojawią się coraz bardziej wyspecjalizowane strony www oferujące aktualne i szczegółowe informacje polityczne.
  • Wiadomości promocyjne będą wysyłane przez precyzyjne i zindywidualizowane nośniki takie jak np. mail.
  • Dużo powszechniejsze staną się interaktywne dialogi pomiędzy politykami a obywatelami.
  • Pojawią się nowoczesne sondaże przedwyborcze online3

Doktor Ewa Pietrzyk Zieniewicz wskazuje na Internet jako sposób budowy wspólnoty pomiędzy partią, a jej zwolennikami. Narzędzie to umożliwia permanentną kampanię objaśniającą postępowanie partii i poszczególnych polityków, co mogłoby pogłębić ich więź z wyborcami. Pozwala funkcjonować politykom w okresie między kampanijnym, kontynuować personalny kontakt bez ponoszenia ogromnych kosztów. Sieć umożliwia budowę kontaktów poziomych pomiędzy samymi zwolennikami danej partii, co dotychczas było bardzo utrudnione4.

Internet otwiera przed politykami ogromny materiał do analiz badawczych, zarówno jakościowy jak i ilościowy. Sieć rejestruje każdą aktywność osób w niej uczestniczących. Uzyskane w ten sposób dane będą najtańszym, a jednocześnie najdokładniejszym materiałem, jaki polityk może uzyskać. Nie są one jeszcze w pełni reprezentatywne, ponieważ nie całe społeczeństwo uczestniczy w sieci. Sytuacja ta jednak zmieni się w najbliższej przyszłości

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 200, str 409

2Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice 2006, str 273

3E. Sherman, E. Direct Marketing: How does it work for polical campagigns? w B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing,.. Thousand Oaks, CA: Sage 1999; str.. .379,

4E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U, Warszawa, 2004, str. 26 -29

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl