Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2010

Rewolucja w komunikacji

1.1 Rewolucja informacyjna

Rewolucja technologii informacyjnych jest wydarzeniem mającym równie wielkie znaczenie w dziejach ludzkości co rewolucja przemysłowa. Burzy ciągłość materialnych podstaw gospodarki, społeczeństwa i kultury.

Osiemnastowieczna rewolucja zaistniała dzięki dwóm wynalazkom: maszynie parowej oraz elektryczności. Człowiek nauczył się wytwarzać energię oraz dostarczać ją w dowolne miejsce, a co za tym idzie wykorzystywać ją w pożądanych celach. Internet należałoby porównać do drugiego z wynalazków tamtych czasów Przeniósł on informację w nową rzeczywistość , pozbawiając ją fizycznych atrybutów: czasu i przestrzeni. Tak jak prąd w gniazdku umożliwia każdemu z nas korzystać z wszelkich wynalazków techniki, tak stałe łącze umożliwia nam nieustanny dostęp do wszelkich zasobów kultury. Co więcej, obecna rewolucja nie tylko otwiera w naszych domach bibliotekę aleksandryjską ale także stwarza nową przestrzeń interakcji między nami samymi. Tym co ją wyróżnia nie jest centralna rola wiedzy i informacji lecz zastosowanie takiej wiedzy i informacji do generowania wiedzy oraz urządzeń do przetwarzania/komunikowania informacji, sprzęgnięte w kumulatywne, zwrotne oddziaływania między innowacją i jej użyciem. Użytkownicy sami stają się twórcami, granica pomiędzy korzystaniem z produktu/usługi, a wytwarzaniem go ulega zatarciu.

McLuhan postawił w swojej teorii komunikacji tezę, że środek przekazu jest przekazem. Oznacza to, że charakter środka przekazu znaczenie bardziej wpływa na strukturę danego społeczeństwa niż treść przekazu. Np. starożytni ludzie posługujący się do zapisywania informacji ciężkimi kamiennymi tablicami nie mogli zbudować rozległej cywilizacji. Rozprzestrzenianie komunikatów pomiędzy członkami społeczeństwa byłoby zbyt kosztowne, a może nawet niemożliwe. Nie sposób wyobrazić sobie w takiej cywilizacji powszechnych wyborów, bo w jaki sposób mielibyśmy przeprowadzić głosowanie? Jeśli nasza społeczność liczyłaby milion obywateli to przy tak prymitywnej komunikacji niemożliwością byłoby uwzględnienie woli każdego uprawnionego. Zatem determinowałoby to władze jednostki bądź nielicznych. Wniosek z tego że forma w jakiej organizujemy nasze życie w każdym wymiarze: prywatnym, publicznym, gospodarczym, politycznym czy dowolnym innym jest funkcją tego w jaki sposób się komunikujemy. Internet jako środek przekazu stwarza zatem nową podstawę dla struktury naszego społeczeństwa. Na naszych oczach przekształceniu ulegają kolejne instytucje życia społecznego.

Manuel Castells, Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003 str: 44

Manuel Castells, Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2003 str: 45

A. Giddens, Socjologia,Wydawnictwo naukowe PWN SA, Warszawa, 2005, str 485

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl