Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2011

Strona www.

Niemal wszyscy przytaczani autorzy wskazują na ignorancję partii politycznych wobec kwestii budowy i wykorzystania strony www. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz pisze:

Niestety przeglądając strony internetowe polskich partii politycznych zauważymy, że na ogół publikują dokumenty te same (lub prawie takie same) co w ulotkach, drukach partyjnych lub sprawozdaniach z konferencji. Oczywiście, zmuszenie internauty do przeczytania tego wszystkiego graniczyłoby z cudem”1

Jeżeli obecność w Internecie ma być istotnym elementem kształtowania wizerunku polityka, to umieszczanie w sieci stron nieprofesjonalnych jest typowym działaniem przeciw i psuje wizerunek znacznie bardziej niż nieobecność w sieci2.

Zarzut ten nie dotyczy jedynie polskich partii politycznych. Analizując dane z amerykańskich wyborów z 2000 roku, możemy odnaleźć podobny brak zrozumienia istoty funkcji strony www.

Zawartość witryn wyborczych kandydatów do amerykańskiego Kongresu w kampanii wyborczej w roku 20003. Rodzaj informacji/serwisu

Liczba witryn (w %)

Biografia kandydata

89

Stanowisko wobec kluczowych kwestii programowych

75

Wzmianka na temat konkurenta do mandatu

16

Zestawienie poglądów kandydata i konkurenta

12

Archiwum wystąpień kandydata

13

Opinie prasowe o kandydacie

52

Możliwość wpisania się na listę wolontariuszy

68

Możliwość wpisania się na elektroniczną listę korespondencyjną

44

Moderowana lista dyskusyjna

3

Możliwość finansowego wsparcia kampanii

60

Lista osób, które wsparły finansowo kampanię

3

Dane te potwierdzają brak zrozumienia czym jest strona www przez polityków i ich sztaby. Wykorzystanie sieci do dialogu z wyborcami pod postacią forum wystąpiło jedynie na 3% wszystkich analizowanych serwisów. Oczywiście wykaz ten nie koresponduje ze współczesnym stanem internetu, który ewoluował od 2000 roku, stwarzając technologie znacznie bardziej zaawansowane od analizowanych powyżej. Dowodzi jednak powolnego wkraczania partii politycznych w strefę nowego medium. O ile analizowana lista narzędzi stanowi dzisiaj standard na stronach politycznych, to można założyć, że nowo powstałe technologie, wypracowane w ramach sieci, nadal nie są dostatecznie eksploatowane.

Jak zatem dobrze zbudować to najbardziej popularne narzędzie marketingu politycznego online? Strona www jest to „zbiór informacji rozmieszczonych na serwerach internetowych, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki lub poprzez łącza hipertekstowe4

Strony www są środkiem budowania image’u polityka lub partii5. E .Klinenberg i A. Perrin uważają, że skuteczność oddziaływania stron www powinno się analizować na podstawie sześciu kryteriów:

 • organizacja, gromadzenie wolontariuszy, sposób zbierania funduszy na kampanie
 • treść przekazu politycznego i jej charakter edukacyjny
 • budowanie wspólnoty
 • cyber-celebracje
 • połączenia – linki
 • interaktywność6

1 E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U. Warszawa, 2004, str. 29

2Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice, 2006, str 286

3Tabela 5, Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice 2006 str 285

4J. C Levison, C Rubin; Marketing partyzancki on-line… dz. cyt. s. 362.

5G. Schweiger, M Adami; The nonverbal image of politcians and political parties; (w:) Bruce I. Newman (ed.)’ Handbook of political marketing’ Thousand Oaks; CA: Sage 1999 , str 347 – 364.

6E. Klinenbreg, A Perrin, Symbolic politics {w:) the information age : The 1996 presidential caampaigns on the web. URL: http://www.ksg.harvard.edu/visions/kamarck.html

December 14 2010

Znaczenie internetu dla polityki c.d.

Wojciech Cwalina piszę, że zainteresowanie marketingowców Internetem wynika z pogłębiającego się spadku uczestnictwa w wyborach. Internet jest świetnym narzędziem mobilizacji własnego elektoratu i jak wykazują badania, które będą analizowane w dalszej części pracy, internauci są aktywniejsi politycznie niż reszta społeczeństwa, co wynika najprawdopodobniej z ich lepszego dostępu do informacji oraz lepszych możliwości konfrontowania przekonań z innymi ludźmi. Więcej wiedzą o polityce, a dzięki interakcjom z innymi bardziej ich ona angażuje. Kolejnym powodem jest pojawienie się nowego, odmiennego od dotychczasowych, pokolenia wyborców, tak zwanej generacji Y. Zalicza się do niej ludzi urodzonych po 1980 roku, którzy zostali wychowani w dobie mass mediów i uodpornili się na ich siłę perswazyjną. Są bardziej świadomi świata, w którym żyją. Jest to grupa ludzi najintensywniej korzystająca z internetu, i to on stanowi najskuteczniejszą drogę dotarcia do nich1. Ponadto stale wzrasta ilość osób korzystających z internetu, niedaleką przyszłością jest stan w którym każdy obywatel będzie w sieci. Rynek usług konsumpcyjnych, internetowych rozrasta się i przynosi olbrzymie dochody.

Internet sprawdził się w biznesie zwielokrotniając zyski wielu firm. Metody, które sprawdzają się w marketingu produktów zwykle bywają skuteczne również w marketingu politycznym. Techniczny aspekt funkcjonowania sieci pozwalający na łatwiejsze, tańsze i szybsze przekazywanie informacji, niezależnie od barier geograficznych, niewątpliwie skraca drogę pojedynczego użytkownika z zacisza domowego do aktywności publicznej. W tym kontekście można uznać, że Internet ma niewątpliwie znaczący potencjał w sferze mobilizacji i zdecydowanie obniża koszty partycypacji w życiu publicznym.2

Przyszłość Internetu w dziedzinie marketingu politycznego najpełniej wyraził E. Sherman Uważa, że:

 • Bazy danych zostaną wykorzystane do tworzenia segmentacji wyborców, dzięki czemu będzie można skutecznie pozycjonować „produkty wyborcze”
 • Politycy będą budować związki z wyborcami poprzez spersonalizowaną i interaktywną komunikację.
 • Pojawią się coraz bardziej wyspecjalizowane strony www oferujące aktualne i szczegółowe informacje polityczne.
 • Wiadomości promocyjne będą wysyłane przez precyzyjne i zindywidualizowane nośniki takie jak np. mail.
 • Dużo powszechniejsze staną się interaktywne dialogi pomiędzy politykami a obywatelami.
 • Pojawią się nowoczesne sondaże przedwyborcze online3

Doktor Ewa Pietrzyk Zieniewicz wskazuje na Internet jako sposób budowy wspólnoty pomiędzy partią, a jej zwolennikami. Narzędzie to umożliwia permanentną kampanię objaśniającą postępowanie partii i poszczególnych polityków, co mogłoby pogłębić ich więź z wyborcami. Pozwala funkcjonować politykom w okresie między kampanijnym, kontynuować personalny kontakt bez ponoszenia ogromnych kosztów. Sieć umożliwia budowę kontaktów poziomych pomiędzy samymi zwolennikami danej partii, co dotychczas było bardzo utrudnione4.

Internet otwiera przed politykami ogromny materiał do analiz badawczych, zarówno jakościowy jak i ilościowy. Sieć rejestruje każdą aktywność osób w niej uczestniczących. Uzyskane w ten sposób dane będą najtańszym, a jednocześnie najdokładniejszym materiałem, jaki polityk może uzyskać. Nie są one jeszcze w pełni reprezentatywne, ponieważ nie całe społeczeństwo uczestniczy w sieci. Sytuacja ta jednak zmieni się w najbliższej przyszłości

1Wojciech Cwalina, “Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego” (w:) Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, “Święty Paweł”, Częstochowa, 200, str 409

2Leszek Porębski, Internet jako źródło informacji w amerykańskich kampaniach wyborczych (w:) Władza Media Polityka pod red. Mariana Gieruli, Katowice 2006, str 273

3E. Sherman, E. Direct Marketing: How does it work for polical campagigns? w B.I. Newman (ed.) Handbook of political marketing,.. Thousand Oaks, CA: Sage 1999; str.. .379,

4E. Pietrzyk-Zieniewicz, “Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu”, (w:) Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Oficyna wydawnicza Aspra JR F.H.U, Warszawa, 2004, str. 26 -29

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl